Firma

Zaawansowane planowanie jakości

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu (Advanced Product Quality Planning - APQP) to podstawowe działanie mające wykluczyć ryzyko błędów i gwarantować ciągły wzrost jakości. APQP obejmuje wszystkie etapy wytwarzania, począwszy od opracowania projektu wyrobu po produkcję seryjną. Zaawansowane planowanie jakości wyrobu ma też zagwarantować dostępność części produkowanych przez poddostawców - w określonym czasie, we właściwym miejscu, w odpowiedniej ilości i za odpowiednią cenę. WIKA wspiera APQP dostawcy w ramach realizacji wybranych projektów. Zasadniczo dostawcy powinni korzystać z listy kontrolnej APQP, opracowanej przez WIKA, lub przygotowywać własną dokumentację na jej podstawie.

1. Rysunki / specyfikacje / normy

Do każdego złożonego zamówienia WIKA dołącza rysunek i/lub zapis danych 3D wraz z indeksem zmian (≥ 01), które stanowią podstawę koncepcji narzędzia dostawcy oraz analizy wykonalności krytycznych elementów składowych. Dostawca otrzymuje też specyfikacje wskazane na przedstawionym rysunku.

Uniwersalne normy i specyfikacje

Dostawcy są zobowiązani na bieżąco sprawdzać, czy korzystają z aktualnych wersji dokumentacji i rysunku, na podstawie których realizują proces wytwarzania.

2. Harmonogram projektu

Jeżeli jest to wymagane, przed złożeniem zamówienia należy sporządzić harmonogram realizacji projektu i przedłożyć do zatwierdzenia przez dział zaopatrzenia. W harmonogramie należy uwzględnić wszystkie istotne etapy, terminy i kamienie milowe projektu.  Dostawca winien oceniać realizację i dokumentować odbiór poszczególnych etapów realizacji produktu i procesu. Dostawca przygotowuje oddzielne harmonogramy realizacji poszczególnych etapów projektu i przekazuje je do zatwierdzenia przez dział zaopatrzenia nawet bez uprzedniego powiadomienia WIKA o konieczności ich przedstawienia.

3. Schemat blokowy procesu

Schemat blokowy procesu to graficzna ilustracja całego procesu wytwarzania, przygotowywana przez WIKA na prośbę dostawcy. Uzupełnieniem schematu blokowego jest krótki opis poszczególnych etapów produkcji i badań.

4. FMEA

FMEA (ang. Failure mode and effects analysis) to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Metoda rozszerza zakres posiadanych informacji, co ułatwia dokumentowanie podejmowanych decyzji. Dostawcy są zobowiązani przeprowadzać analizę FMEA poszczególnych wyrobów, która podlega zmianom w odpowiedzi na zwroty i reklamacje klientów. WIKA dopuszcza podział na analizy FMEA dotyczące procesów i wyrobów. W razie konieczności WIKA realizuje analizę FMEA we własnym zakresie.

5. Plan kontroli

Plan kontroli to opis systemu i procesów kontroli wyrobu w postaci wykazu poszczególnych etapów badań, urządzeń testowych, harmonogramów inspekcji i dokumentacji. Uwzględnia m.in. specjalne (najważniejsze/istotne) właściwości, które zostały wskazane na rysunku i specyfikacjach lub w ramach analizy FMEA.  W razie konieczności w harmonogramie należy uwzględnić m.in. wydajność maszyn/procesu (patrz p. 9). Prośbę o przedłożenie planu kontroli składa się wraz z zamówieniem na dostawę pierwszych sztuk.

6. Analiza manometrów referencyjnych / przyrządów/ systemów pomiarowych

Wybór odpowiednich urządzeń pomiarowych jest warunkiem prawidłowej realizacji produkcji. Za wybór, zastosowanie i regularne kontrole urządzeń pomiarowych odpowiada wyłącznie dostawca. Adekwatność urządzeń pomiarowych podlega sprawdzeniu w ramach tzw. analizy systemów pomiarowych (Measurement System Analysis). WIKA udostępnia odpowiedni formularz na życzenie dostawcy. Manometry referencyjne są wytwarzane w ścisłej współpracy z WIKA. Dostawcy są zobowiązani odpowiednio przechowywać i chronić własność klienta przed nieupoważnionym użyciem. Za monitorowanie urządzeń pomiarowych odpowiada dostawca.

7. Identyfikowalność

Dostawcy są zobowiązani upewnić się, że wszystkie materiały i części oraz poszczególne etapy produkcji są prawidłowo oznaczone w sposób, który gwarantuje ich pełną identyfikowalność. Oznaczenia zawierają informacje o zastosowanych materiałach, numer wyrobu, ilość wyrobów, numer serii, datę produkcji, status produkcji oraz dane o kontrolach wewnątrzprocesowych wraz z odnośnymi raportami z kontroli. Przygotowywana dokumentacja zapewnia możliwość lokalizacji wszystkich wyrobów. Wprowadzony system umożliwia też określenie - we współpracy z odnośnym nabywcą oraz przy uwzględnieniu aspektów ekonomicznych i ryzyka  -  maksymalnej wielkości danej serii produkcyjnej. Maksymalną wielkość serii produkcyjnej określa WIKA wedle uznania.

8. Historia części

Zgodnie z zaleceniami WIKA dostawcy powinni prowadzić dokumentację historii części, zawierającą informacje o wszystkich modyfikacjach materiałów, produktów, narzędzi i procesów oraz daty użycia (nr serii / daty dostawy) każdego wyrobu oznaczonego numerem, wykorzystanego w produkcji seryjnej. Po uzgodnieniu z WIKA dostawca może przygotowywać wspólną dokumentację (historię) części należących do jednej rodziny wyrobów. WIKA zastrzega jednak, iż może zażądać sporządzenia oddzielnej dokumentacji (historii) części w ramach realizacji określonych projektów. WIKA może żądać przedstawienia historii części w dowolnym terminie i bez ograniczeń.

9. Kontrole działania

W ramach kontroli pierwszej sztuki (first article inspection, FAI) Dostawcy są zobowiązani wykonać wszystkie kontrole działania oznaczone na rysunku i opisane w odnośnych specyfikacjach.

10. Studium wykonalności - maszyny i procesy

Przed kontrolą pierwszej sztuki (first article inspection, FAI) dostawcy są zobowiązani wykonać studium wykonalności w odniesieniu do maszyn i procesów, według kryteriów oznaczonych na rysunku. W raporcie z kontroli pierwszej sztuki (FAI) WIKA określa docelowe wartości wskaźników CMK/CPK,  odnoszące się do konkretnego procesu.

11. Konserwacja profilaktyczna

Dostawcy są zobowiązani zapewnić procedurę konserwacji profilaktycznej, służącej zapewnieniu ciągłości dostaw. Plan konserwacji profilaktycznej powinien zawierać m.in. następujące informacje:

  • wyposażenie do konserwacji / napraw
  • przechowywanie i przeglądy generalne
  • montaż i modernizacja
  • program wymiany narzędzi, które podlegają zużyciu.

Jeżeli dowolne z ww. czynności powierzono podwykonawcy, dostawca jest zobowiązany ustanowić odpowiedni system kontroli i identyfikowalności.  Na każdym etapie procesu każde narzędzie musi być wyraźnie przypisane do konkretnego właściciela. 

12. Plan awaryjny

Należy opracować awaryjny plan postępowania w odniesieniu do procesów, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji dostaw (np. narzędzia specjalne / urządzenia testowe / dostawa części zamiennych / maszyny i urządzenia pomiarowe / przerwy w dostawie prądu, gazu lub wody).

13. Produkty dostarczane przez WIKA

Produkty i opakowania dostarczane przez WIKA podlegają kontroli wstępnej u dostawcy pod względem jakości, poprawności dostawy i widocznych wad. Zastosowanie urządzeń pomiarowych przez dostawców wymaga uprzedniej konsultacji z WIKA.

14. Prototypy i części pochodzące z serii pilotażowych

Wszystkie prototypy i części pochodzące z serii pilotażowych należy wyraźnie i czytelnie oznakować zgodnie z przedstawionymi statusem rozwoju wyrobu. Próbka (prototyp) = produkty i materiały, które nie zostały wyprodukowane w całości w warunkach produkcji seryjnej. Próbka B (seria pilotażowa) = wzór, który nie został wyprodukowany z użyciem wyposażenia i procedur przewidzianych do późniejszej produkcji seryjnej i/lub zostały tylko częściowo wyprodukowany w warunkach produkcji seryjnej.

15. Zatwierdzenie procesu

Zatwierdzenie procesu odbywa się na podstawie listy kontrolnej WIKA w zakładzie dostawcy. Termin zatwierdzenie procesu ustala się w porozumieniu z działem dostawcy, odpowiedzialnym za realizację danego procesu. WIKA może zatwierdzić proces w ramach kontroli pierwszej sztuki (FAI) (np. w przypadku kontroli nowego dostawcy). WIKA informuje dostawcę o wyniku procedury zatwierdzania procesu najczęściej tego samego dnia, najpóźniej w ciągu 1 tygodnia od daty wizyty w zakładzie. Jeśli wykazano konieczność wprowadzenia określonych ulepszeń, dostawca w ustalonym terminie opracowuje plan działań naprawczych i przedstawia do zatwierdzenia przez głównego audytora WIKA. W ramach zatwierdzenia procesu sprawdza się m.in. analizy wykonalności, terminowość dostaw, dokumentację wstępnej kontroli jakości (FAI) oraz zaawansowane planowanie jakości wyrobu (Advanced Product Quality Planning - APQP). WIKA może też zrealizować procedurę audytu zgodnie z VDA 6.3 (patrz dostawa serii elementów, p.7 (6), audyt procesu).

16. Gromadzenie danych o materiałach

Dane o materiałach gromadzi się na życzenie WIKA w ramach kontroli wyrywkowej. Dostawca wprowadza dane do systemu i udostępnia je WIKA bez żadnych dodatkowych opłat. Dostawca jest również zobowiązany przedłożyć koncepcję usuwania lub recyklingu odpadów.

IMDS (system bazy danych materiałów dla przemysłu motoryzacyjnego)

Skrót IMDS oznacza system archiwizacji, wymiany i zarządzania danych w przemyśle motoryzacyjnym. Na podstawie danych zgromadzonych w systemie przygotowuje się karty danych technicznych, w których wyszczególnia się rodzaj i zawartość materiałów zawartych w komponencie oraz niezbędne dane na temat recyklingu danej części.

REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów)

REACH to skrócona nazwa rozporządzenia WE w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów z 1 czerwca 2007 r. Rozporządzenie REACH obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich UE.

RoHs (ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji)

Dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady stosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach i elementach składowych. RoHS to skrót oznaczający zarówno samą dyrektywę, jak i jej transpozycję do prawa krajowego.

17. Kontrola pierwszej sztuki (FAI)

Kontrola pierwszej sztuki (first article inspection, FAI) jest jednocześnie ostatnim etapem kontroli serii pilotażowej i wstępem do produkcji seryjnej. Obejmuje końcową kontrolę i zatwierdzenie elementów, które będą stosowane w produkcji seryjnej. Pierwsze sztuki to wyroby, które zostały wyprodukowane z użyciem wyposażenia do produkcji seryjnej w danej lokalizacji i w warunkach procesu seryjnego.  Kontrola pierwszej sztuki ma gwarantować spełnienie wszystkich wymagań WIKA oznaczonych na rysunkach i określonych w specyfikacjach.  Próbka C (seria zerowa) = wzór wyprodukowany wyłącznie z użyciem wyposażenia i procedur produkcji seryjnej w wyznaczonych warunkach granicznych. Są to elementy z indeksem zmian 01 lub wyższym. Kontrola pierwszej sztuki jest bezpłatna.

Raport z kontroli pierwszej sztuki (FAI)

Dostawca otrzymuje formularz raportu FAI  niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez WIKA. Raport sporządza dostawca. W przypadku wykorzystania narzędzi do różnych form, należy przeprowadzić oddzielną kontrolę pierwszej sztuki odpowiadającej każdej formie będącej w użyciu.

Etapy przedstawienia (dokumentacji)

Zasadniczo WIKA zastrzega sobie prawo do określenia etapu przedstawiania (dokumentacji). Poziom 3 oznacza, że procedura PPF (VDA, tom 2) jest uznawana za standard.

Przekazywanie dokumentów i zatwierdzania części

Pełną dokumentację należy przesłać na adres e-mail: EMPB-undSerienreport@wika.de. Przed przesłaniem dokumentacji należy odpowiednio oznaczyć „pierwsze sztuki", tak aby można je było dołączyć do raportu z kontroli. Dostawca może przekazywać WIKA wyłącznie części seryjne, które zostały uprzednio zatwierdzone na piśmie.

Druga kontrola wyrywkowa

W przypadku odmowy zatwierdzenia części po kontroli pierwszej sztuki w wyniku zaniedbań dostawcy, WIKA zastrzega sobie prawo do obciążenia dostawcy kosztami drugiej kontroli wyrywkowej.

18. Próbka referencyjna

Próbka referencyjna powinna służyć jako pomoc w uzyskaniu docelowego poziomu jakości, szczególnie w przypadku niekompletnych lub niejednoznacznych danych i odmowy zatwierdzenia części.
WIKA zaleca, aby dostawca dołączył do dokumentacji kontroli pierwszej sztuki co najmniej jedną próbkę referencyjną i przechowywał ją przez wymagany okres. Próbkę referencyjną należy odpowiednio oznaczyć. Próbka referencyjna i dostarczane części powinny mieć identyczne wymiary. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawca jest zobowiązany przechowywać próbkę referencyjną odpowiadającą każdej formie narzędzia lub każdej formie wykorzystywanej w danym procesie.

19. Świadectwa badań odbiorczych

Zgodnie z treścią zamówienia lub dokumentacji technicznej, WIKA może zażądać wydania najnowszej wersji świadectwa badań zgodnie z normą DIN EN ISO 10204. Odstępstwa od tej reguły podlegają indywidualnym uzgodnieniom i należy je odpowiednio udokumentować w zamówieniu. Wyniki kontroli podlegają certyfikacji przez dział, który nie jest związany z działem produkcji, i zatwierdzeniu przez specjalistę wyznaczonego przez wytwórcę. Wyniki kontroli, opracowane na podstawie określonych badań, np. badań w warunkach określonych w zamówieniu, należy dołączyć do świadectwa badań. Należy wyraźnie wskazać wartości nominalne i rzeczywiste, tak aby móc potwierdzić, czy części spełniają wymagania określone w zamówieniu.  Wartości nominalne należy ustalić na podstawie dokumentacji technicznej. Świadectwo badań odbiorczych w formie elektronicznej należy przekazać WIKA najpóźniej w dniu odbioru wyrobów.

20. Opakowanie

Ze względu na wpływ opakowania na jakość produktu, wybór opakowania wymaga konsultacji z WIKA przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.  W razie konieczności należy zaplanować transport i badania opakowania w celu potwierdzenia odpowiedniości wybranego opakowania.

21. Okres archiwizacji

W związku z okresem przedawnienia odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkt, dostawcy powinni przechowywać materiały przez okres do 30 lat.

22. Rekwalifikacja

Rekwalifikacja to okresowe kontrole danej części. W uzasadnionych przypadkach rekwalifikacja będzie realizowana w ramach certyfikacji własnej (VDA 2,4.10). Zakres i harmonogram rekwalifikacji należy uzgodnić z odpowiedzialnym specjalistą ds. certyfikacji własnej (SQE) WIKA.

23. Części i materiały standardowe i katalogowe

  • Kontrole wyrywkowe części i materiałów standardowych => kontrola pierwszej sztuki nie jest konieczna
  • Kontrole wyrywkowe części i materiałów katalogowych => wyłącznie na wniosek WIKA