Firma

Polityka jakości

Zgodność

WIKA zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych i urzędowych w celu zapewnienia zgdoności produktu.

Zorientowanie na potrzeby klienta

Chcemy, aby nasi klienci byli zadowoleni. To właśnie oni stanowią miarę dostarczanej przez nas jakości. Dlatego znajomość potrzeb naszych klientów oraz wysoka jakość naszych wyrobów wyznaczają horyzont naszych działań. Jakość oraz zadowolenie klienta są zapewniane przez wspólny wysiłek wszystkich pracowników naszej firmy.

Odpowiedzialność za jakość

Nasze wymagania pod względem oferowanej jakości odnoszą się nie tylko do naszych wyrobów, ale dotyczą także naszego podejścia do współpracowników, klientów oraz dostawców.

Odpowiedzialność pracowników

My, wszyscy pracownicy firmy WIKA, kierujemy się wymaganiami naszych klientów, korzyściami płynącymi z użytkowania naszych produktów, odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz możliwym do osiągnięcia pod względem technicznym i ekonomicznym optimum. Każdy pracownik naszego przedsiębiorstwa poprzez wykonywanie zadań na swoim stanowisku pracy, przyczynia się do realizacji założonych celów jakościowych. Zarządzanie jakością oraz zorientowanie na potrzeby Klienta stanowi obowiązek i stałe zadanie Zarządu, Dyrekcji, wszystkich Kierowników komórek organizacyjnych i każdego pracownika, przy czym każdy z pracowników odpowiada za jakość swoich działań oraz ich rezultaty. Osiągnięcie naszych celów jakościowych stanowi ważne zadanie kierownicze. Jakość wykonywanej pracy nabiera szczególnego znaczenia przy ocenie osiąganych przez pracowników wyników.

Współpraca z dostawcami

Dążąc do osiągnięcia pozycji kreatywnego i innowacyjnego partnera dla naszych klientów oczekujemy od naszych dostawców wysokiej odpowiedzialności za jakość i wspieramy ich w partnerski sposób.

Ciągłe doskonalenie

Należy eliminować nie tyle błędy, co ich rzeczywiste przyczyny. Zapobieganie błędom ma pierwszeństwo przed ich usuwaniem. W celu utrzymania skuteczności Systemu Zarządzania oraz ciągłego doskonalenia dostarczanej przez nas jakości, a tym samym także w celu redukcji kosztów oraz zwiększenia opłacalności Zarząd Spółki wspiera kierownictwo firmy przy kierowaniu przedsiębiorstwem.

Podstawą Systemu Zarządzania WIKA Polska jest również niezawodna zgodność z wymaganiami prawnymi przepisów krajowych i międzynarodowych. Nasza Polityka Jakości jest zakomunikowana w firmie, przeglądana i weryfikowana pod względem jej ciągłej skuteczności.