Firma

Lean Sigma

Proces ciągłego doskonalenia jest realizowany przez wszystkie firmy i oddziały WIKA. Zgodnie z zasadami lean organization, należy dążyć do wyeliminowania wszelkich strat na każdym poziomie organizacji.

Podstawowe zasady i wytyczne, które ułatwią wyeliminowanie strat, opisano w systemie produkcji WIKA (WPS), w ramach którego należy dążyć do zrealizowania następujących celów:

  • ograniczenie czasu realizacji zamówień
  • zwiększenie produktywności
  • ograniczenie stanów magazynowych w ramach całego łańcucha dostaw
  • poprawa jakości wyrobów i procesów

Wszystkie działania firmy koncentrują się wokół klienta. WIKA nieustannie dąży do uzyskania najwyższej satysfakcji klienta - poprzez niezawodność, krótki czas reakcji i najwyższą jakość.

Wdrożenie programu „Kaizen in the Office" wpłynęło na optymalizację wszystkich procesów administracyjnych. Six Sigma ułatwia kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z jakością. Metodologia Kaizen umożliwia również nieustanne doskonalenie i optymalizację gospodarki zasobami i ochrony środowiska.