Firma

Wybór dostawców

1. Kwalifikacja dostawców

System zarządzania jakością

Podstawowym wymogiem WIKA względem dostawców jest potwierdzenie posiadania skutecznego systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO 9001. Wyroby stosowane w przemyśle motoryzacyjnym podlegają wymogom normy ISO/TS 16949.  Dowodem wdrożenia przez dostawcę jednego z wyżej wymienionych systemów jest aktualny certyfikat wydany przez autoryzowaną jednostkę certyfikującą. Dostawcy są zobowiązani informować pracowników kontaktowych WIKA o wszelkich zmianach statusu certyfikacji.

System zarządzania środowiskowego

Dostawcy WIKA powinni posiadać certyfikację na zgodność z Systemem Ekozarządzania i Audytu EMAS lub normą ISO 14001, którym podlega również WIKA, albo przedstawić dokumentację regularnych działań służących ochronie środowiska. Dostawcy są zobowiązani przestrzegać ustawowych wartości granicznych zarówno podczas produkcji części, jak i w zakresie materiałów stosowanych w procesach produkcyjnych, choć wartości te odpowiadają zwykle minimalnym wymogom WIKA. Należy również uwzględnić wszystkie zmiany w odnośnych przepisach, bez konieczności uprzedniego powiadamiania firmy WIKA. Wyniki kontroli oraz informacje dotyczące dostawców i zarządzania środowiskowego należy przekazywać WIKA nawet bez uprzedniego powiadomienia o konieczności ich przedstawienia. 

2. Samoocena

Nowi dostawcy są w pierwszej kolejności weryfikowani na podstawie standardowego formularza samooceny. Formularz zawiera ogólne pytania dotyczące firmy - jej wielkości/struktury organizacyjnej/formy prawnej/stosowanych technologii/zasobów/systemu zarządzani jakością... Decyzja odnośnie dalszych działań leży w gestii zespołu ds. zaopatrzenia, składającego się z głównego specjalisty ds. zakupów (Lead Buyer), inżyniera ds. jakości dostawców (Supplier Quality Engineer - SQE) oraz głównego inżyniera ds. dostawców (Supplier Lead Engineer - SLE), zapewniającego wsparcie techniczne. 

3. Audyt wstępny i audyt procesu

Złożenie zamówienia poprzedza wstępny audyt dostawcy, przeprowadzony w oparciu o listę kontrolną przygotowaną przez WIKA. W ramach audytu wstępnego ocenia się możliwości dostawcy pod kątem spełnienia odnośnych wymogów WIKA, a wnioski z audytu są jednym z kryteriów uwzględnianych w decyzji o ewentualnej dalszej współpracy. Wyniki audytu wstępnego trafiają do ocenianego dostawcy w terminie jednego tygodnia od daty zakończenia audytu. Jeśli wynik audytu wskazuje na konieczność wprowadzenia określonych ulepszeń, dostawca w ustalonym terminie opracowuje plan działań naprawczych i przedstawia do zatwierdzenia przez głównego audytora WIKA. Drugi audyt jest zbędny, gdyż po złożeniu zamówienia WIKA przeprowadza obowiązkowy audyt procesu. Audyt procesu służy m.in. rozstrzygnięciu wszystkich budzących wątpliwości kwestii z audytu wstępnego.  Audyt wstępny przeprowadza zespół ds. zaopatrzenia lub specjalista ds. zakupów odpowiedzialny za dany obszar, natomiast wsparcie jakościowe zapewnia właściwy oddział WIKA, właściwy dla miejsca produkcji dostawcy.

Audyt procesu, którego celem jest ostateczne zatwierdzenie danego procesu, odbywa się podczas produkcji pierwszej sztuki danej części. Audyt procesu przeprowadza inżynier jakości dostawców z zespołu ds. zaopatrzenia. Audyt procesu może wykazać konieczność wdrożenia określonych działań naprawczych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia audytu sprawdzającego.

Audyty dotyczą 1-4 punktów kwestionariusza, zgodnie z normą VDA 6.3. Wyniki audytu wstępnego oraz audytu procesu podlegają ocenie zgodnie z VDA 6.1 (zob. kolejny punkt). 

4. Ocena i zatwierdzenia

Stopień zgodności (procentowo) wylicza się na podstawie indywidualnych ocen. Oceny dostawcy:

  • >= 90 punktów procentowych -> ocena A
  • >= 80 < 90 punktów procentowych -> ocena B
  • < 80 punktów procentowych -> ocena C 

5. Deklaracja wykonalności

Ocenę wykonalności przeprowadza się w celu określenia, czy dana część może zostać wyprodukowana zgodnie z wymogami (rysunek/specyfikacja) w warunkach produkcji seryjnej. Ocenę wykonalności przeprowadza dostawca, co pozwala mu w pełni wykorzystać własne doświadczenie i przedstawić ofertę korzystną dla obydwu stron.  Ocenę najlepiej przeprowadzać we współpracy z działem zamówień projektowych lub działem inżynierii WIKA. Należy zwrócić szczególną uwagę na statystyczną analizę dozwolonych wartości, jak również funkcję i obciążenie wyrobu. Dostawca powinien też przedstawić deklarowaną wydajność, która pozwoli mu zrealizować docelowy wolumen produkcji w uzgodnionym czasie.

Przykładowe metody stosowane w ocenie wykonalności:

  • projektowanie eksperymentalne (Design of Experiments, DoE)
  • analiza rodzajów i skutków możliwych błędów (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA)
  • analiza wydajności procesu (Process Capability Analysis, SPC)
  • analiza drzewa błędów/diagram Ishikawy (fault tree analysis / Ishikawa diagram) 

6. Rozwój dostawcy

Rozwój dostawcy WIKA polega na doskonaleniu istniejących procesów zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy ISO/TS 16949. WIKA dzieli się z dostawcami własną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie. Aby uzyskać docelowe rezultaty, WIKA prowadzi m.in. regularną ocenę dostawców, precyzyjnie określa dokumenty i procedury kontroli wyrywkowych, organizuje szkolenia w zakresie korzystania z narzędzi WIKA oraz ogólnych narzędzi jakości (np. FAI, 8D, Ishikawa, 5 Why), zawiera umowy dot. zapewnienia jakości (QAA) oraz jasno definiuje cele (np. zarządzanie portfelem projektów - ppm, niezawodność dostaw, itp.). WIKA zastrzega również możliwość przeprowadzania audytów systemu, procesu i/lub wyrobu, których celem jest potwierdzenie skuteczności systemu zarządzania jakością. Dostawcy są również odpowiedzialni za monitorowanie rozwoju własnych poddostawców.