Firma

Komentarz dotyczący towarów pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi

Wejście w życie sekcji 1502 w USA ustawy Dodd-Frank Act zobowiązuje firmy amerykańskie znajdujące się na liście do zapewnienia świadectw pochodzenia surowców typu tantal, złoto, wolfram, cyna i innych na podstawie drobiazgowych wymagań audytu od dostawców oraz przepływu materiałów w praktyce. Celem jest ujawnienie globalnego łańcucha dostaw i zapewnienie, że towary pochodzące z terenów objętych konfliktem zbrojnym nie znajdują się w produkcie końcowym.

Takie, specyficzne dla produktu, ujawnienie i ochrona łańcucha dostaw całego port folio produktów WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG – od surowców do produktów końcowych tzn. zapewnienie certyfikatów dla każdego etapu produkcji nie jest wykonalne. Ponadto certyfikatów tworzonych z dużym nakładem pracy nie można zweryfikować. W takim przypadku firma WIKA wspomaga wymagania ZVEI do wyłącznej certyfikacji hut metali.

Nasze źródła dostaw obejmują bez wyjątków wykwalifikowanych i uznanych dostawców.

Firma WIKA już uzyskała oświadczenia od swoich głównych dostawców. Aktualnie, wspomniani dostawcy oświadczają, bez wyjątków, że nie są stosowane żadne surowce pochodzące z krajów, znajdujących się na liście we wspomnianej ustawie Dodd-Frank Act.

Z wyżej podanych powodów firma WIKA nie może wydać ogólnego oświadczenia ani wypełnić kwestionariuszy specyficznych dla danego klienta.