Firma

Polityka środowiskowa WIKA Polska

Świadomość i odpowiedzialność za środowisko

Jesteśmy świadomi, że prowadzone procesy produkcyjne oraz my sami wpływamy na środowisko naturalne. Staramy się w sposób racjonalny korzystać z zasobów naturalnych, takich jak woda, energia, czy surowce, a tam gdzie to możliwe ograniczać ich zużycie. Uwzględniamy zagadnienia ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania, zaczynając od planowania. Szkoląc pracowników, stale podnosimy ich świadomość ekologiczną.

Produkty i procesy

Kierownictwo oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, aby minimalizować negatywne skutki oddziaływania prowadzonych procesów produkcyjnych. Dbamy, aby realizacja przeprowadzanych usług przebiegała w warunkach przyjaznych środowisku. Ograniczamy, a jeżeli to możliwe eliminujemy substancje szkodliwe dla środowiska.
My, wszyscy pracownicy firmy WIKA prowadzimy proekologiczną gospodarkę odpadami zapewniającą odpowiednie segregowanie, powtórne wykorzystanie lub unieszkodliwianie zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Monitorowanie

Regularnie monitorujemy kluczowe charakterystyki mające wpływ na środowisko, identyfikujemy potencjalne zagrożenia w celu zapobiegania awariom środowiskowym, przeprowadzamy rzetelną identyfikację i analizę aspektów środowiskowych.

Obowiązki i system raportowania

Zobowiązania dotyczące zgodności traktujemy priorytetowo poprzez ciągłe dążenie do spełniania mających zastosowanie wymagań prawa krajowego i międzynarodowego, a także innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, stawianych przez klientów oraz strony zainteresowane. Działamy w ramach nadanych pozwoleń i wyznaczonych obowiązków sprawozdawczości.

Ciągłe doskonalenie

Należy eliminować nie tyle błędy, co ich rzeczywiste przyczyny. Zapobieganie błędom ma pierwszeństwo przed ich usuwaniem. W celu utrzymania skuteczności Systemu Zarządzania Środowiskiem oraz ciągłego doskonalenia Zarząd Spółki wspiera kierownictwo firmy przy kierowaniu przedsiębiorstwem oraz w skuteczniej realizacji celów środowiskowych, zgodnie z opracowywanym programem środowiskowym.

Nasza Polityka Środowiskowa jest zakomunikowana w firmie, przeglądana i weryfikowana pod względem jej ciągłej skuteczności.

Polityka środowiskowa WIKA Polska

Informator środowiskowy WIKA Polska