Firma

REACh / RoHS / Listy substancji niebezpiecznych

1. Rozporządzenie (UE) Nr 1907/2006 (REACh)

Zgodnie z art. 33 Rozporządzenia REACh, firma Alexander Wiegand SE & Co. KG jest zobowiązana do informowania swoich klientów, jeżeli jakiś jej produkt zawiera substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu przekraczającym 0,1%.

Aktualnie nie mamy żadnych informacji świadczących o tym, że produkty dostarczane naszym klientom zawierają określone substancje SVHC w stężeniach przekraczających 0,1% wagowo. Jeżeli substancje SVHC przekraczające wskazane stężenie będą zawarte w naszych produktach natychmiast poinformujemy o tym naszych klientów.

2. Dyrektywa UE RoHS (2011/65/UE, poprzednio 2002/95/CE)

Odnośnie spełnienia wymagań dyrektyw EU WEEE (2002/96/WE) i RoHS (2011/65/UE wcześniej 2002/95/WE) możemy stwierdzić, że nasze produkty w większości nie podlegają zasadom podanych dyrektyw. Produkty podlegające zakresowi dyrektyw oznaczone są jako przyrządy kategorii 9 (Przyrządy monitorujące i kontrolne, patrz załącznik IA dyrektywy WEEE). Dlatego zakazy dotyczące oznaczonych substancji podane w sekcji 4.1 dyrektywy RoHS nie dotyczą naszych produktów podczas okresu przejsciowego do lipca 2017 roku. Celem tego wyjątku jest umożliwienie producentom zweryfikowania długotrwałej niezawodności konstrukcji złączy bezołowiowych w odniesieniu do produktów i zminimalizowana ryzyka ponoszonego przez klientów.

3. Uchwała MEPC. 269(68) - Konwencja z Hong Kong

Substancje znajdujące się na liście w opisywanej rezolucji są substancjami takimi jak środki czyszczące, które ze względu na ich niebezpieczne właciwości, nie są stosowane w procesie produkcyjnym w firmie WIKA tak jak to możliwe, lecz które w żadnych okolicznościach nie stanowią części konstrukcyjnych produktów WIKA. Pozostałe substacje, takze uwzględnione w rezolucji, podlegają dyrektywie RoHS, której dotyczy obowiązujące oświadczenie podane w paragrafie 2.

Dzięki zgodności z RoHS możemy uzyskiwać produkty WIKA, których nie dotyczą „Materiały zawarte w konstrukcji statków lub sprzętu” podane w konwencji z Hong Kongu.

Jednakże naszym celem jest uzyskanie zgodności z wymaganiami wyzej wspomnianej dyrektywy odnośnie jak najszybszego uwolnienia od substancji niebezpiecznych. Z tego powodu firma WIKA ustanowiła szeroki program zapobiegania stosowaniu substancji wpływających niekorzystnie na śodowisko w naszych produktach na najwczeœniejszym moziwym etapie.

Jeżeli potrzebne jest uwolnienie od substancji niebezpiecznych w krótkim czasie, przedstawimy koszty zaawansowanej kwalifikacji oraz powstałe koszty dodatkowe oraz ustalimy warunki.