Firma

REACh / RoHS / Listy substancji niebezpiecznych

1. Rozporządzenie (UE) Nr 1907/2006 (REACh)

Jako producent przyrządów pomiarowych i kontrolnych sami nie produkujemy żadnych substancji / chemikaliów.Ilość substancji / chemikaliów wymaganych do produkcji naszych produktów nie przekracza jednej tony rocznie.Jako dalszy użytkownik jesteśmy zwolnieni z obowiązku rejestracji.Jednak zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACh jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji o substancjach w wyrobach.Niniejszym oświadczamy, że nasze produkty i opakowania nie zawierają żadnych substancji w stężeniach powyżej 0,1 procent masy, które są zawarte na liście kandydackiej, z następującymi wyjątkami.

Spodziewamy się, że wszystkie nasze produkty wykorzystujące metale (stal, aluminium i stopy miedzi) oraz elementy elektroniczne zawierają więcej niż 0,1% ołowiu, nr CAS 7439-92-1, nr WE 231-100-4, który jest wymieniony jako SVHC zgodnie z REACh.Wymieniliśmy domniemane produkty, których może to dotyczyć w załączniku.

2. Dyrektywa UE RoHS (2011/65/UE,  2015/863/EU)

Z powodzeniem wdrożyliśmy dyrektywę UE 2011/65 / UE (RoHS) w naszej firmie i ustanowiliśmy odpowiednie zarządzanie.Produkty elektryczne i elektroniczne spełniają wymagania, które potwierdzamy w deklaracji zgodności UE.

Zmiana substancji w załączniku II, która została dodana dyrektywą 2015/863 / UE, będzie miała zastosowanie do kategorii 9 (przyrządy monitorujące i kontrolne) od 21.07.2021.Produkty mechaniczne, takie jak manometry lub termometry, nie podlegają przepisom RoHS 2011/65 / UE, tj. nie wolno nam wystawiać deklaracji zgodności UE.Jeśli jednak potrzebujesz potwierdzenia, że produkt mechaniczny jest zgodny z limitami materiałowymi RoHS, możemy go wydać.

3. Uchwała MEPC. 269(68) - Konwencja z Hong Kong

Substancje znajdujące się na liście w opisywanej rezolucji są substancjami takimi jak środki czyszczące, które ze względu na ich niebezpieczne właciwości, nie są stosowane w procesie produkcyjnym w firmie WIKA tak jak to możliwe, lecz które w żadnych okolicznościach nie stanowią części konstrukcyjnych produktów WIKA. Pozostałe substacje, takze uwzględnione w rezolucji, podlegają dyrektywie RoHS, której dotyczy obowiązujące oświadczenie podane w paragrafie 2.

Dzięki zgodności z RoHS możemy uzyskiwać produkty WIKA, których nie dotyczą „Materiały zawarte w konstrukcji statków lub sprzętu” podane w konwencji z Hong Kongu.

Jednakże naszym celem jest uzyskanie zgodności z wymaganiami wyzej wspomnianej dyrektywy odnośnie jak najszybszego uwolnienia od substancji niebezpiecznych. Z tego powodu firma WIKA ustanowiła szeroki program zapobiegania stosowaniu substancji wpływających niekorzystnie na śodowisko w naszych produktach na najwczeœniejszym moziwym etapie.

Jeżeli potrzebne jest uwolnienie od substancji niebezpiecznych w krótkim czasie, przedstawimy koszty zaawansowanej kwalifikacji oraz powstałe koszty dodatkowe oraz ustalimy warunki.