Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Manometry

Czy wysokość nad poziomem morza może mieć wpływ na wynik pomiarów względnego ciśnienia przez przyrządy pomiarowe?

Nie, nie ma wpływu, ponieważ zawsze jest mierzone ciśnienie różnicowe w odniesieniu do ciśnienia otoczenia.

Jak układ pomiarowy manometrów różnicowych z membranami zachowuje się poza całkowitą wartością skali?

Zabezpieczenie przed ciśnieniem po stronie dodatniej lub ujemnej, do maksymalnego ciśnienia roboczego (PN40, PN100, PN250, PN400), uzyskane jest poprzez rozmieszczenie elementu pomiarowego  na powierzchni b;loku pomiarowego. Ciśnienia w zakresie dopuszczalnego nadciśnienia nie powodują trwałego uszkodzenia układu pomiarowego.

Jak niska jest temperatura medium przechowywanego wewnątrz zbiornika kriogenicznego w miejscu pomiaru ciśnienia?

Kriogaz w temperaturze i ciśnieniu otoczenia jest gazem, natomiast w stan płynny przechodzi po ochłodzeniu i sprężeniu. W wyniku ochłodzenia i sprężenia objętość gazu zmniejsza się i dlatego możliwe jest przechowywanie w zbiorniku dużych ilości.

Zwykle płynnym gazem przechowywanym w zamkniętych zbiornikach jest azot, tlen, argon, dwutlenek węgla, ciekły gaz ziemny LNG oraz tlenek azotu. W poniższej tabeli podano punkt wrzenia powyższych gazów w ciśnieniu otoczenia oraz przy 20 barach wewnątrz zbiornika:                               

                                  Ciśnienie otoczenia   20 bar 
Azot                          -196°C                      - 157°C
Tlen                          -183°C                       -140°C
Argon                       -186°C                       -143°C
Dwutlenek węgla      Not liquid                     -19°C
Ciekły gaz ziemny    -162°C                       -107°C
Tlenek azotu             -88°C                          -16°C


Najniższa temperatura ciekłych gazów technicznych w zbiorniku wynosi -196°C dla fazy ciekłej azotu, jeżeli ciśnienie wewnątrz zbiornika wynosi 1 bar. Jeżeli temperatura ciekłego gazu wewnątrz zbiornika wzrasta, wówczas ciśnienie wewnątrz zbiornika również rośnie.

Zbiornik do ciekłych gazów zawsze składa się z dwóch zbiorników: zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego. Pomiędzy zbiornikami połączonymi stalowymi prętami jest próżnia. Próżnia izoluje wewnętrzny zbiornik od zewnętrznej temperatury, dzięki czemu temperatura otoczenia ma mniejszy wpływ na temperaturę medium wewnątrz zbiornika.

Dwie rurki łączą zbiornik wewnętrzny z manometrem zamontowanym na zewnątrz zbiornika. Jedna łączy z manometrem górną część zbiornika (faza gazowa) a druga dolną część zbiornika (faza płynna). Gdy gaz w rurce opuszcza górny zbiornik, stanowiący powierzchnię izolowaną, przechodzi w stan gazowy. Medium w rurce osiąga temperaturę otoczenia przed dojściem do manometru. W konsekwencji najniższa temperatura medium w rurce na zewnątrz zbiornika jest taka, jak temperatura otoczenia. W naszych manometrach Cryo najniższa dopuszczalna temperatura wynosi -40°C. Medium dochodzące do manometru zawsze jest w stanie gazowym.

Do czego służą "małe żółte dźwignie" na obudowie manometru?

Manometry do zakresu ciśnieniowego poniżej 25 bar zwykle mają korek wlewowy z małymi dźwigniami. Żółte dźwignie są zamknięte podczas dostawy natomiast podczas montażu należy je otworzyć, by zapobiec możliwemu tworzeniu się ciśnienia w obudowie. Ciśnienie w obudowie prowadzi do niedopuszczalnie wysokich odchyleń dokładności manometru.

Co należy zrobić, jeżeli temperatura medium mierzonego manometrami wypełnionymi cieczą przekracza 100°C?

Można zastosować rurkę syfonową lub przewód kapilarny jako dodatkowy element chłodzący w celu obniżenia temperatury medium.

Co się stanie, gdy manometr różnicowy z membraną oddzielającą z elastomerów działa poniżej temperatury otoczenia podanej w karcie katalogowej?

Poniżej dopuszczalnej temperatury otoczenia dokładność istotnie spada, ponieważ membrana ( wykonana z FPM/FKM lub NBR) sztywnieje w niskich temperaturach.

Co to jest klasa dokładności?

Klasa dokładności podaje wartości graniczne błędu w procentach zakresu pomiarowego.

Jak jest różnica pomiędzy standardowym manometrem a modelem bezpiecznym?

Model w wersji bezpiecznej (kod S3 zgodnie z normą EN837) ma dodatkową stałą przegrodę spawaną pomiędzy tarczą a układem pomiarowym. Ponadto, obudowa posiada oprawę, która ulega wypchnięciu w przypadku rozszczelnienia układu. Szyba wykonana jest z bezpiecznego szkła laminowanego. Jeżeli rośnie ciśnienie w obudowie ( np. w wyniku pęknięcia rurki Bourdona), wówczas ciśnienie  zostanie całkowicie odprowadzone przez tylną ściankę, a następnie uwolnione z obudowy. Uwolnienie ciśnienia poprzez okno nie może wystąpić, aby nie narazić personelu na ryzyko w wyniku rozprysku szkła. Takie przyrządy są w firmie WIKA oznaczone "S"w kółku na tarczy.

Jak jest funkcja cztero- lub pięciodrogowego zblocza zaworowego?

Takie zawory wyrównawcze ( z wbudowanymi zaworami odcinającymi, oczyszczającym i odpowietrzającym) umożliwiają odpowietrzenie manometru po jednej lub obu stronach oraz oczyszczenia linii dopływu.

Jaka jest funkcja pojedynczego zblocza zaworowego?

Za pomocą zaworów wyrównawczy możliwe jest uzyskanie jednolitego ciśnienia po  stronie dodatniej i ujemnej, w celu uniknięcia nadciśnienia podczas uruchomienia i pracy, jak również sprawdzania punktu zero podczas działania.

Jak jest funkcja trójdrogowego zblocza zaworowego?

Za pomocą zaworów wyrównawczy możliwe jest uzyskanie jednolitego ciśnienia po stronie dodatniej i ujemnej, w celu uniknięcia nadciśnienia podczas uruchomienia i pracy, jak również sprawdzania punktu zero podczas działania.

Kiedy na podzielni musi być znak CE?

Gdy przyrząd jest zgodny z dyrektywą  dot. urządzeń ciśnieniowych (PED; >= 200 bar), EMC (np. intelliGAUGE) lub dyrektywą niskonapięciową  ( np. urządzenia kontaktowe 821 lub 851)

Kiedy należy stosować dławik?

Do pików ciśnienia lub w przypadku nagłego wzrostu ciśnienia oraz przy obciążeniach ciśnieniowych.

Które przyrządy są odpowiednie dla cieczy o małym zakresie pomiarowym?

Manometry membranowe do 16 mbar są odpowiednie dla cieczy ( dzięki automatycznie opróżnionej  komorze ciśnieniowej).

Dlaczego modele 736.11 i 736.51 generalnie nie są odpowiednie do mediów agresywnych?

Niskie ciśnienie ( strona ujemna) wnika do wnętrza obudowy tarczy i dlatego podzielnia ( Al) wskazówka (Al), szyba itd. są wilgotne. Jedynie strona dodatnia, powstała  z wnętrza obudowy manometru wykonana jest ze stali nierdzewnej i jest odporna na działanie agresywnych mediów.

Dlaczego niektóre manometry mogą być stosowane jedynie w temperaturze otoczenia 60°C?

Jeżeli szyba manometru jest wykonana z bezpiecznego szkła, wówczas może być stosowany jedynie w temperaturze otoczenia do 60°C. Bezpieczne szkło składa się z dwóch szklanych szyb. Szyby szklane są sklejone folią. Gdy temperatura wzrasta powyżej 60°C, wówczas folia tworzy pęcherze. W konsekwencji czego nie jest możliwe dokładne doczytywanie wskazań.

Dlaczego manometry są wypełnione?

Ciecz wypełniająca działa jak wytłumienie części ruchomych znajdujących się w obudowie. W wyniku czego można zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez drgania i zwiększonemu zużyciu części ruchomych.

Dlaczego nie można dopuścić, żeby ciśnienie różnicowe w manometrach różnicowych było niższe niż 1/6 pełnej wartości skali?

W manometrach różnicowych ciśnienie statyczne równe jest pełnej wartości skali ponad 270 stopniach obrotu. Przy spodziewanym ciśnieniu różnicowym 1 bar przy ciśnienie statycznym 10 bar, dwie wskazówki zostaną oddzielone od siebie na odległość około 27 stopni. W wyniku tego, żeby zapewnić akceptowalna czytelność skali ciśnienie różnicowe nie może spaść poniżej 1/6 pełnej skali ( około 45 stopni).

Co to są mechatroniczne przyrządy pomiarowe?

Mechaniczne przyrządy pomiarowe z wbudowanymi częściami lub zespołami elektronicznymi. Obejmuje czysto mechaniczne wskazanie na miejscu, które podaje dodatkowy elektryczny sygnał wyjściowy lub ma funkcję przełączeniową. Zaletą takich przyrządów jest to, że w razie przerwania lub wyłączenia sygnału, nadal na miejscu może być niezawodnie odczytana wartość mierzona.

Co oznaczają skróty PGT oraz PGS?

Przyrządy z modelu PGT (manometr z przetwornikiem) są mechatronicznymi przyrządami do pomiaru ciśnienia wskazującymi ciśnienie bez zasilania zewnętrznego i równocześnie wytwarzającymi elektroniczny sygnał wyjściowy. Przyrządy z modelu PGS (manometr z przełącznikiem ) są mechatronicznymi przyrządami do pomiaru ciśnienia wskazującymi ciśnienie bez zasilania zewnętrznego i równocześnie zapewniającymi funkcję przełączania.

Co oznacza styk zamienny?

Gdy punkt nastawy zostanie przekroczony, równocześnie zostaje otworzony jeden obwód (NC) oraz zamknięty drugi obwód (NO). Zestyki przełączne oznaczone są numerem 3 (SPDT).

Co to jest magnetyczne urządzenie kontaktowe (model 821)?

Magnetyczne urządzenie kontaktowe jest mechanicznym, fizycznym stykiem przełączania obciążenia do 30W 50VA. Wyjście sygnału uzyskiwane jest przed lub za ruchem rzeczywistej wskazówki wartości. Zamknięcie obwodu następuje przez pin na ruchomym ramieniu styku, bezpośrednio przed osiągnięciem punktu nastawy, jest przyciągany przez działanie stałego magnesu zamontowanego na ramieniu nośnym. Dzięki sile utrzymywania magnesu, magnetyczne urządzenia kontaktowe są odporne na drgania. Żeby otworzyć obwód magnes przytrzymuje przyciąganie ramienia styku do momentu, gdy odtworzona siła elementu pomiarowego nie przekroczy siły przyciągania magnesu i otworzy się sprężyna styku.

Co to jest kontraktonowe urządzenie kontaktowe (model 851)?

Kontraktonowe urządzenia kontaktowe są często stosowane do przełączania małych napięć i prądów, gdyż ich hermetyczna (uszczelniona) budowa w połączeniu ze stykami w gazie obojętnym nie może ulec korozji na powierzchniach styków. Ich wysoka niezawodność oraz niska rezystancja styków powoduje, że są przydatne w wielu zastosowaniach. Obejmują na przykład, zastosowania PLC, konwersję sygnału w przyrządach pomiarowych, lampki sygnalizacyjne, sygnały dźwiękowe przetworników i wiele więcej.

Co to jest elektroniczne urządzenie kontaktowe (model 830.E)?

Elektroniczne urządzenia kontaktowe są mocowane z bezstykowymi czujnikami. Są szczególnie przydatne do manometrów wypełnionych olejem i preferowane do niskich napięć oraz małych obciążeń prądu stałego DC, takich jak wejście sygnału dla PLC (programowalnego sterownika logicznego).

Co to jest indukcyjne urządzenie kontaktowe (model 831)?

Indukcyjne wyłączniki krańcowe wskazówek manometrów są montowane z bezstykowymi, elektrycznymi czujnikami dystansowymi (czujniki zbliżeniowe) zgodnie z normą EN50227.Sygnał wyjściowy oznaczany jest przez obecność, lub brak, znacznika poruszanego ponad rzeczywistą wartością wskazówki w zakresie pola elektromagnetycznego przełącznika zbliżeniowego. Zwykle stosowane są w obszarach niebezpiecznych.

Co to jest wzmacniacz izolujący?

Wzmacniacz izolujący przesyła sygnały cyfrowe z obszarów niebezpiecznych. Przetworniki sygnału mogą być czujnikami zgodnie z normą DIN 19234 (NAMUR) lub mechanicznymi urządzeniami kontaktowymi. Wejście jest bezpiecznie izolowane od wyjścia a zasilanie elektryczne zgodne z normą DIN EN 50020. Wyjście i zasilanie jest bezpiecznie odizolowane do siebie zgodnie z normą DIN EN 50178.

CO to jest ATEX?

ATEX jest szeroko stosowanym synonimem dyrektywy unijnej ATEX. Nazwa pochodzi od skrótu “atmosfera wybuchowa” w języku francuskim. Aktualnie dyrektywa obejmuje dwie dyrektywy z dziedziny ochrony przeciwwybuchowej, czyli dyrektywę produktową ATEX, 2014/34/EU orazz dyrektywę ATEX dotyczącą miejsca pracy, 1999/92/EC.

Co oznacza funkcja przełączania?

Funkcję przełączania rozumiemy jako otwieranie lub zamykanie obwodu elektrycznego. Zwykle zamknięte styki (NC, oznaczone jako 2) przerywają obwód przy wzroście ciśnienia (ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) zwykle otwarte styki (NO, oznaczone jako 1) zamykają obwód przy wzroście ciśnienia (ruch w kierunku zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Jakie normy dotyczą manometrów kontaktowych?

Urządzenia kontaktowe zamontowane w manometrach i termometrach o średnicy 100 lub 160 mm podlegają normie DIN 16085.

Do czego służą urządzenia do wentylacji i klimatyzacji?

Urządzenie do wentylacji i klimatyzacji, lub inaczej zespół do uzdatniania powietrza, wymienia zużyte powietrze w pomieszczeniu na świeże z zewnątrz. Dzięki temu pomieszczenia są odpowiednio wentylowane i wzrasta jakość wdychanego powietrza.


Dlaczego tak ważne jest zachowanie jak największej wydajności energetycznej urządzeń do wentylacji i klimatyzacji?

Ze względu na ochronę środowiska oraz koszty, utrzymanie jak największej wydajności energetycznej jest niezwykle ważne, gdyż najwięcej energii zużywanej w pomieszczeniach mieszkalnych, przestrzeniach biurowych i nieruchomościach do celów przemysłowych pochłania wentylacja i klimatyzacja. Dodatkowo niektóre obowiązujące obecnie normy UE regulują nawet wydajność energetyczną.


Jaką funkcję spełniają przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji?

Przyrządy pomiarowe do wentylacji i klimatyzacji mogą wykazać wszelkie nadmierne straty ciśnienia spowodowane zanieczyszczonymi filtrami, umożliwiają kontrolę poprawnego stanu roboczego i zapobiegają uszkodzeniom wymienników ciepła spowodowanym mrozem. Dostępne są modele z cyfrowymi interfejsami, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do monitoringu.


Co powoduje drganie wskazówki manometru?

Wibracje oraz pulsacje oddziałujące na manometr mogą spowodować „drganie wskazówki”. Można temu zapobiec, napełniając manometr, co również zapewni jego prawidłowy odczyt.


Czy wibracje z czasem mogą uszkodzić manometr?

Wibracje mogą trwale uszkodzić elementy mechaniczne manometru, co może znacznie skrócić żywotność manometru. Warto użyć płynu wypełniającego, gdyż amortyzuje mechaniczne elementy wewnętrzne i nawilża części ruchome.


Jak nie dopuścić do zaparowania szybki manometru?

Podczas użytkowania w niskich temperaturach otoczenia może dojść do skraplania, co ogranicza czytelność manometru lub może nawet spowodować oszronienie szyby. Wykorzystanie płynu wypełniającego pozwala zapobiec zaparowaniu lub oszronieniu szyby i gwarantuje niezakłóconą czytelność.


Co oznacza klasa dokładności manometru?

Klasa dokładności manometru oznacza tolerowane odchylenia przedstawione w postaci procentu pełnej wartości skali.


Jakie informacje można odczytać z tarczy manometru?

Na tarczy widoczne są informacje dotyczące jednostki mierzonych wartości, klasy dokładności, numeru seryjnego, normy konstrukcyjnej (norma stosowana przy produkcji przyrządu pomiarowego), oznaczenia materiałowego wszelkich elementów mających bezpośredni kontakt z danym medium. Na niektórych manometrach widoczny jest również symbol (S). Jest to oznaczenie manometru w wersji bezpiecznej, która chroni pracowników w przypadku awarii.


Czy obowiązują specjalne wymagania lub specyfikacje dotyczące skali manometru?

Obowiązują pewne specjalne wymagania i specyfikacje. Na skali musi się zawsze znajdować dokładnie 270 stopni kątowych. Dodatkowo symbol małego czarnego trójkąta wskazuje maksymalne ciśnienie z obciążeniem statycznym.


Jak przebiega pomiar ciśnienia manometrem z rurką Bourdona?

W tym modelu manometru ciśnienie mierzy się rurką Bourdona, która transmituje ciśnienie bezpośrednio do wskazówki.

W jaki sposób manometr membranowy mierzy ciśnienie?

W manometrach membranowych ciśnienie jest transmitowane przez pofalowaną membranę do łącznika, który przekłada ciśnienie na ruch. 


Jakie są najmniejsze zakresy pomiarowe dla manometrów z rurką Bourdona i membranowych?

Najniższy zakres pomiarowy w przypadku manometrów z rurką Bourdona wynosi 600 milibarów. Duża powierzchnia membrany w manometrach membranowych pozwala z kolei osiągnąć zakresy pomiarowe sięgające nawet 16 milibarów.


W jaki sposób można ochronić manometr membranowy przed mediami agresywnymi?

Manometr membranowy może być pokryty PTFE, złotem, Hastelloy i innymi tworzywami, które mają stanowić zabezpieczenie przyrządu.


Przy jakim ciśnieniu manometr może zostać uszkodzony?

Ciśnienie wyższe niż graniczne ciśnienie przeciążenia może uszkodzić manometr, nie ma znaczenia czy przeciążenie jest chwilowe czy stałe. W takiej sytuacji można spodziewać się uszkodzenia elementów ciśnieniowych urządzenia pomiarowego.

Dlaczego wewnątrz obudowy manometrów wypełnionych cieczą pojawia się biała piana?

W przypadku manometrów wypełnionych cieczą, wewnątrz obudowy może czasami tworzyć się biała piana. Jest to dobrze znane zjawisko reakcji elektrochemicznej między elementami aluminiowymi (np. wskazówkami, tarczą) a wypełnieniem obudowy (głównie mieszaniną gliceryny i wody). Ze względów technicznych, medium to stosowane jest głównie dla niższych ciśnień do 4 bar włącznie. Jednak powstające pęcherzyki piany mają jedynie charakter optyczny i nie mają wpływu na prawidłowe działanie manometru. Pienienie się nie jest zatem powodem do reklamacji. Jeśli użytkownik nadal jest niezadowolony z wyglądu przyrządu, WIKA może zaoferować możliwe alternatywy (np. wypełnienie obudowy olejem silikonowym).

Co oznacza LNG?

LNG jest skrótem dla ciekłego gazu ziemnego ( Liquefied Natural Gas) (główny składnik metan), jest to gaz doprowadzony do postaci ciekłej w niskiej temperaturze i odpowiednio niskim ciśnieniu oraz przechowywany i transportowany w zbiornikach kriogenicznych.