Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Serwis - Kalibracja

Jaka jest różnica pomiędzy kalibracją DKD/DAkkS a kalibracją fabryczną?

Po kalibracji DKD/DAkkS klient otrzymuje certyfikat DKD/DAkkS, po kalibracji fabrycznej certyfikat 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204.

Co oznacza kalibracja?

Kalibracja w technologii pomiarowej oznacza oznaczenie odchyleń kompletnego przyrządu pomiarowego. Podczas kalibracji nie ma miejsca interwencja techniczna w przyrządzie pomiarowym, tak jak regulacja punktu zero, ustawienie zakresu i linearności itp.. Wskazanie kalibracji przyrządu pomiarowego ustala odchyłkę pomiaru pomiędzy odczytem  jaki jest podany a prawidłową wartością pomiaru. Przy pomiarach materialnych  na przykład wymiarów odchylenie pomiarowe oznaczone  jest przez różnicę pomiędzy oznaczeniem a wartością prawidłową. W łańcuchach pomiarowych  zostaje oznaczone odchylenie pomiędzy zmierzoną wartością sygnału wyjściowego i wartością  jaką powinien mieć sygnał przy idealnym transferze charakterystyki, a podaną wartością wejściową.

Co to regulacja?

Regulacja oznacza ustawienie lub dopasowanie przyrządu pomiarowego tak, by odchylenia pomiarów  były jak najmniejsze lub żeby wielkość odchyleń pomiarów nie przekraczała wartości granicznych błędów. Dlatego regulacja, wymaga interwencji, która, w większości przypadków, na stałe zmienia przyrząd pomiarowy, np. zmiana pozycji wskazówki lub zamocowanie nowej tarczy  pomiarowej.

Co to jest weryfikacja?

Weryfikacja przyrządu pomiarowego  obejmuje testowanie przez kompetentną jednostkę kalibracyjną zgodnie z instrukcjami  kalibracji  oraz ostemplowanie. Podczas testu określane jest, czy dostarczony przyrząd pomiarowy spełnia warunki specyfikacji kalibracji ( oznacza to, czy rodzaj właściwości  i właściwości pomiarowe są zgodne z wymogami) a w szczególności, czy wielkość odchyleń pomiarowych nie przekracza granicznych wartości błędu (n). Przystawienie stempla oznacza, że certyfikowany  przyrząd pomiarowy spełnia  wymagania  w czasie przeprowadzania testu oraz, że dzięki  swojej budowie pozostanie w wyspecyfikowanym zakresie tolerancji, jeżeli będzie obsługiwany zgodnie z przyjętą praktyką w przerwie między kalibracjami.  Przepisy prawne wyznaczają jakie przyrządy podlegają  obowiązkowej weryfikacji, a jakie  są z niej wykluczone.

Jakie jest maksymalne ciśnienie do jakiego ma prawo certyfikacji laboratorium DAkkS firmy WIKA?

10000 bar

Jak jest minimalna liczba punktów kalibracji w raporcie kalibracji  ( certyfikat DKD/DAkkS) dla ciśnienia?

dla przyrządów do pomiaru ciśnienia w klasie dokładności <= 0.6 % min. 9 punktów
dla przyrządów do pomiaru ciśnienia w klasie dokładności > 0.6 % min. 5 punktów

Jak często lub po jakim okresie, koniczna jest ponowna kalibracja przyrządu do pomiaru ciśnienia?

dla przyrządów do pomiaru ciśnienia w klasie dokładności <= 0.6 % corocznie
dla przyrządów do pomiaru ciśnienia w klasie dokładności > 0.6 % co 2 lata
dla pras manometrycznych, co 5 lat

Do jakich zakresów ciśnienia i temperatury są akredytowane laboratoria kalibracyjne?

Ciśnienie:
Manometry dodatniego i ujemnego ciśnienia: -1 … +8 000 bar
Ciśnienie bezwzględne: 0 … 8 001 bar )
Ciśnienie różnicowe: 0 ... 10 bar przy ciśnieniu statycznym 250 bar 

Temperatura: -196 ... +1 200 °C

Co to jest Niemiecki Instytut Badań Fizycznych I Technicznych (PTB)?

PTB, Braunschweig i Berlin jest krajowym instytutem metrologicznym oraz niemieckim najwyższym organem w zakresie metrologii. Przechowuje i rozwija krajowe normy w celu wdrożenia jednostek SI, oraz zapewnia ich porównywalność na poziomie międzynarodowym dzięki współpracy z innymi instytutami krajowymi.

Co to jest Niemecki Serwis Kalibracyjny (DKD)

PTB jest odpowiedzialny za zapewnienie jednolitości miar, zgodnie z ustawą o jednostkach i czasie (EinheitZeitG). Dotyczy to w szczególności przekazywaniu jednostek miar, w rozumieniu identyfikowalności techniki pomiarowej. PTB współpracuje w zakresie rozpowszechnianiu jednostek głównie z akredytowanymi laboratoriami kalibracyjnymi. Aby promować jednolitość miar, a także z celu profesjonalnego wsparcia technicznego, 3 maja 2011 roku, została powołana komisja z PTB do spraw rozwoju podstaw technologii pomiarów kalibracyjnych, z którą PTB oraz akredytowane laboratoria kalibracyjne ściśle współpracują.

Organ ten nazywa się "Deutscher Kalibrierdienst (DKD)" – Niemiecki Serwis Kalibracyjny (DKD) pod kierunkiem PTB.

Jak można rozpoznać organ akredytowany?

Wszystkie organy akredytowane przez DAkkS mogą udowodnić swój status za pomocą certyfikatu akredytacji. Na swoim terytorium wydaje certyfikaty jednostka federalna. Ponadto jednostki akredytowane mogą sygnalizować swój status akredytacji stosując symbole akredytacji DAkkS na raportach i certyfikatach dokumentując wysoką jakość serwisu oceny. Symbol obejmuje chronione logo DAkkS i unikalny numer rejestracyjny. Na stronie DAkkS dostępna jest baza danych wszystkich jednostek akredytowanych (www.dakks.de).

Jakie korzyści oferuje akredytacja?

W przypadku firmy akredytacja promuje międzynarodową porównywalność oraz uznane certyfikaty i raporty badań. Taka transparentność ułatwia firmom dostęp do krajowych i międzynarodowych rynków. Ponadto, dowód akredytacji jest często warunkiem podstawowym w określonych zasadach “potencjalnych klientów”. Relacje biznesowe są możliwe jedynie dzięki akredytacji. Konsument może polegać na danych podanych w certyfikacie kalibracji. Ponadto, ma świadomość, że są one gwarantowane i zależą od danych, norm, przepisów i międzynarodowych zaleceń (świadectwo zgodności). W końcu, można być spokojnym, że certyfikat kalibracji DKD jest znany na całym świecie.

Dlaczego sprzęt powinien podlegać kalibracji?

W celu zapewnienia stałej jakości wytwarzanych produktów, zarządzania jakością zgodnie z norm DIN EN ISO 9000 obowiązujących od lat, które są nieodzowne dla wielu firm. Norma wymaga, żeby wszystkie właściwości mające wpływ na jakość produktu podlegały testom, a w trakcie ich stosowany jest regularnie identyfikowalny sprzęt. Kalibracja zapewnia, uzyskiwanie wyników pomiarów porównywalnych w zakresie międzynarodowym oraz jest minimalizowane ryzyka zawodności sprzętu.

Co to jest akredytacja?

Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem, że laboratorium kalibracyjne jest kompetentne by prowadzić określone kalibracje. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług wykonywanych przez akredytowaną osobę lub organizację. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą jest Polskie Centrum Akredytacji, natomiast w Niemczech podstawową jednostką akredytującą jest DAkkS.

Co to jest wzorzec?

Wzorzec (VIM): “pomiar materiału, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub urządzenie pomiarowe przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary lub jednej lub wielu wartości pewnej wielkości”.

Co to jest wzorzec krajowy?

Wzorzec zaakceptowany decyzją krajową na podstawie określonych wartości wszystkich innych wzorców badanych wielkości (jednostka SI).

Co to jest wzorzec odniesienia?

Wzorzec, ogólnie o najwyższej dostępnej dokładności w danym miejscu lub w organizacji, który może być stosowany do wykonania na miejscu pomiarów.

Co to jest wzorzec roboczy?

Wzorzec stosowany rutynowo do kalibracji lub testowania pomiarów,przyrządów pomiarowych lub materiałów odniesienia:
 - wzorzec roboczy zwykle jest kalibrowany na podstawie wzorca odniesienia,
- wzorzec roboczy zwykle stosowany do zagwarantowania, że pomiary są wykonane prawidłowo zwany jest wzorcem testowym.

Jaki jest określony odstęp między kalibracjami?

W celu zapewnienia wykonywania prawidłowych pomiarów przez cały czas, stosowany sprzęt kontrolny musi być monitorowany lub rekalibrowany w regularnych odstępach czasu. Odstęp czasu odpowiada odstępowi między kalibracjami. Użytkownik urządzenia kalibracyjnego na własną odpowiedzialność określa dokładny odstęp między kalibracjami. Występuje wiele różnych czynników, mających wpływ na określenie odstępu między kalibracjami. Obejmują one, na przykład, wymaganą niedokładność pomiaru, definicję wzorców i dyrektywy, warunki robocze urządzeń kontrolnych, częstotliwość użytkowania, koszty wynikające z pomiarów wykonywanych uszkodzonym przyrządem oraz zalecenia producenta.

Dla jakich elektrycznych parametrów pomiarowych są akredytowane laboratoria kalibracyjne?

Prąd DC: 0 mA … 100 mA
Napięcie DC: 0 V … 100 V
Rezystancja DC: 0 Ω … 10 kΩ

Dla jakich zakresów ciśnienia są akredytowane mobilne usługi kalibracyjne?

Kalibracja na miejscu u klienta:
Ciśnienie względne: -1 bar … 8 000 bar
Ciśnienie bezwzględne: 0 bar … 8 001 bar
Samochody kalibracyjne:
Ciśnienie względne: -1 bar … 4 000 bar
Ciśnienie bezwzględne: 0 bar … 60 bar

Czy certyfikat testu odbioru 3.1/certyfikat kalibracji fabrycznej może być stosowany podczas identyfikowalności?

Nie. Certyfikat inspekcji 3.1/certyfikat kalibracji fabrycznej służy jedynie do podania pojedynczych zmierzonych wartości i nie może być stosowany do identyfikowalności przyrządu. Stwierdzenie, że certyfikat inspekcji 3.1/certyfikat kalibracji fabrycznej dokumentuje identyfikowalność przyrządu można zaakceptować jedynie, jeżeli:

  • są identyfikowalne standardy wzorcowe i
  • została prawidłowo zastosowana akredytowana procedura kalibracji (procedura walidacji) opisana w dokumencie normatywnym.

Jeżeli chodzi o koszty, w wielu przypadkach stosowane są jedynie w zredukowanej formie. Certyfikaty inspekcji A3.1/certyfikaty kalibracji fabrycznej wydane przez akredytowane laboratoria badawcze i wzorcujące muszą być traktowane tak samo jak certyfikaty kalibracji z instytucji bez akredytacji.


Czym różni się kalibracja od weryfikacji?

Różnica polega na tym, że weryfikacji powinien dokonać organ władzy publicznej. W niektórych przypadkach może być to wymagane prawem. Kalibracja polega na regularnej kontroli narzędzi pomiarowych. W tym celu stosowany jest identyfikowalny wzorcowy przyrząd pomiarowy, dzięki czemu spełnia wymagania krajowych norm. Obie procedury opierają się jedynie na kontroli jakości tarczy, nie na jej korygowaniu.


Jakie są konsekwencje nieregularnej kalibracji przyrządów?

Każdy przyrząd pomiarowy ulega procesowi starzenia w wyniku oddziaływania czynników mechanicznych, chemicznych lub termicznych. Z czasem może to powodować zmianę mierzonych wartości. Jeżeli przyrząd traci dokładność, może to prowadzić do zakłócenia procesu, a nawet spowodować zagrożenie bezpieczeństwa. Proces kalibracji pozwala wykryć niedokładności odpowiednio wcześniej.


Czym różni się certyfikat kalibracji zgodnie z ISO 17025 od kalibracji fabrycznej?

Przy kalibracji zgodnie z ISO 17025 określa się wiele więcej kluczowych wartości, natomiast rozszerzona niepewność pomiaru opracowana jest graficznie. W związku z powyższym jest uznawana na całym świecie przez wszystkich operatorów.