Firma

Informacje dla akcjonariuszy

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej WIKA Polska Spółka Akcyjna), a poprzednio Kujawska Fabryka Manometrów „KFM" Spółka Akcyjna we Włocławku ul. Łęgska 29/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 00000428590,informuje, że na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego VII Wydział Grodzki we Włocławku, sygn. akt Ns 8/06 , została złożona do depozytu sądowego pozostała część należność z tytułu ceny wykupu akcji „KFM" S.A.

W związku z powyższym byli akcjonariusze mniejszościowi, których akcje zostały unieważnione, a nie odpowiedzieli na żadne wezwania „KFM" S.A., mogą uzyskać należności za akcje Spółki. W tym celu powinni wystąpić do WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z wnioskiem o potwierdzenie ilości posiadanych akcji na dzień 22 grudnia 2004 r . Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.wikapolska.pl, a na życzenie byłego akcjonariusza, zgłoszone telefonicznie pod nr 54 23-01-192, wniosek może być wysłany pocztą.

Wniosek powinien być prawidłowo wypełniony, gdyż tylko pełne dane byłego akcjonariusza umożliwią jego weryfikację oraz wystawienie przez WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaświadczenia. Jeżeli w dniu nabycia akcji Spółki akcjonariusz mieszkał pod innym adresem niż w dniu składania formularza prosimy o podanie obu adresów ze wskazaniem, który z nich jest aktualny. Konsekwencje błędnego podania danych ponosi były akcjonariusz. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez dom maklerski, w którym były akcjonariusz miał otwarty rachunek, gdzie były zgromadzone akcje Spółki, o ilości posiadanych akcji Spółki według stanu na dzień wycofania akcji z publicznego obrotu tj. 22 grudnia 2004.

WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa po potwierdzeniu, że dany były akcjonariusz na dzień 22 grudnia 2004 r tj. na dzień wycofania akcji spółki z obrotu publicznego, posiadał określoną ilość akcji spółki wydawać będzie zaświadczenia. Z treści tych zaświadczeń będzie wynikać, że wskazana osoba posiadała określoną ilość akcji „KFM", za którą przysługuje konkretna należność ( ilość akcji x 21,70 zł za jedną akcję). Zaświadczenia będą przesyłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

Posiadacz zaświadczenia może wystąpić do Sądu Rejonowego we Włocławku I Wydział Cywilny, ul. Kilińskiego 20, 87 - 800 Włocławek z wnioskiem o wydanie z depozytu sądowego wskazanej w zaświadczeniu kwoty. Do wniosku należy dołączyć przysłane przez WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zaświadczenie. Wniosek musi spełniać wymogi formalne określone przepisach kodeksu postępowania cywilnego oraz musi być opłacony opłatą stała w wysokości 100 zł. Wysokość opłaty sądowej wynika z art.67 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.,  poz. 300 ).

Opłaty można dokonać przelewem na konto Sądu Rejonowego we Włocławku, którego numer można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwościowe  www.ms.gov.pl i załączyć do wniosku dowód dokonanej opłaty ewentualnie w postacie e-znaków, które są do nabycia:

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Pobierz wniosek

Stąd można pobrać wniosek o potwierdzenie ilości posiadanych akcji