Firma

Dotacje unijne

WIKA Polska S.A. dnia 17.03.2010 roku podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie Umowę o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Projekt

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską